Dla akcjonariuszy

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Działając w imieniu ISOROC Polska S.A. z siedzibą w Nidzicy przy ul. Leśnej 30 (13-100 Nidzica), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000476683, NIP 5272435536, wykonując obowiązek wynikający z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288, poz. 875 i poz. 1086 - dalej zwana "Ustawą") wzywamy Państwa jako akcjonariuszy ISOROC Polska S.A. do niezwłocznego złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Informujemy, iż zgodnie z Ustawą wprowadzona została obowiązkowa dematerializacja akcji wszystkich spółek akcyjnych niepublicznych, w wyniku czego wszystkie dokumenty akcji Spółki z mocy prawa utracą swoją ważność, a za akcjonariuszy będą uważane tylko osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z nowymi przepisami akcje Spółki nie będą już mogły występować w obrocie w formie papierowej, natomiast wszyscy akcjonariusze zostaną ujawnieni w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy Spółki.

Jeżeli zgadzacie się Państwo, na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, prosimy o wskazanie Państwa adresu poczty elektronicznej.

Z poważaniem

Zarząd ISOROC Polska S.A.